Ontwikkelvisie

Ontwikkelvisie voor Gulbergen

In de ruimtelijke verkenning zijn de doelen, ambities, kaders en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van landgoed Gulbergen helder in kaart gebracht. Hier kwamen vier ontwikkelrichtingen uit die in het participatietraject als basis zijn gebruikt om de wensen vanuit de omgeving op te halen: een energielandschap, een thematisch vakantiepark, aanleg van natuur en bos of een landschappelijk woonconcept.

Uit het participatietraject kwam een duidelijke wens: Landgoed Gulbergen moet gaan functioneren als een groene, recreatieve tegenhanger van het stedelijk gebied: een regionaal landschapspark waar mensen kunnen komen uitwaaien, sporten, recreëren en van de natuur genieten. Een landschap waar de natuur de ruimte krijgt én meteen een belangrijke rol vervult bij het vasthouden van water en het voorkomen van wateroverlast op andere plekken. Andere mogelijke scenario’s, zoals woningbouw, een vakantiepark of het opwekken van duurzame energie, konden in de omgeving op weinig draagvlak rekenen.

De wens voor een groen recreatief gebied vormt de basis voor de Ontwikkelvisie. Deze visie schetst hoe de MRE en haar partners de ontwikkeling van het gebied voor zich zien.

 

Financiële haalbaarheid

Of alle onderdelen van het plan ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, hangt af van de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen. De gebiedsontwikkeling moet niet alleen kunnen rekenen op draagvlak, maar ook budgetneutraal zijn: de opbrengsten van de gebiedsontwikkeling moeten de kosten, waaronder de aankoopkosten van € 17,1 miljoen, dekken. Een ontwikkeling tot landschapspark kent veel minder opbrengsten dan een plan met bijvoorbeeld woningbouw of een vakantiepark. Komend jaar onderzoekt MRE verschillende scenario’s om te bepalen of en hoe het mogelijk is om toch tot een haalbare uitvoering te komen.