Proces

De ontwikkeling van landgoed Gulbergen kent verschillende fases:

Proces Gulbergen
Proces beschrijving
  1. Verkenningsfase
  2. Participatiefase
  3. Voorkeursscenario
  4. Uitvraag en aanbesteding
  5. Omgevingsplan
Verkenningsfase (2021-2022)

De gebiedsontwikkeling startte met een brede verkenning. In deze fase onderzochten het projectteam van Metropoolregio Eindhoven en de landschapsarchitect mogelijke ontwikkelrichtingen voor Landgoed Gulbergen. Passend binnen de doelen en ambities voor het gebied, én passend binnen de kaders en randvoorwaarden die gelden. Denk aan de Omgevingsvisie van gemeenten en provincie, de in het gebied aanwezige plant- en diersoorten, het watersysteem, het verkeer over weg, water en spoor, financiële kaders, milieueisen en andere wet- en regelgeving op gebied van ruimtelijke ordening. De resultaten hiervan kunt u lezen in de ruimtelijke verkenning.  

In deze verkenningsfase, die tot februari 2022 duurde, sprak het projectteam met diverse betrokkenen, zoals bewoners, ondernemers, verenigingen, pachters en grondeigenaren en maatschappelijke organisaties. Ook haalden het projectteam en de landschapsarchitect input en kennis op bij deskundigen en partners (grondgebied gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, ProRail). De Adviescommissie Gulbergen en de Stuurgroep Gulbergen waren hierbij nauw betrokken.

De inventarisatie leidde tot een eerste ‘oogst’ van mogelijke ontwikkelrichtingen voor landgoed Gulbergen.

Participatiefase

Vier mogelijke ontwikkelrichtingen waren het startpunt en de inspiratiebron van een brede dialoog. Tijdens deze dialoog zijn bij alle betrokkenen en belanghebbenden bevindingen, ideeën en aanvullingen opgehaald die van belang kunnen zijn voor de verdere planuitwerking. Betrokkenen konden op verschillende manieren met ons meedenken en -praten: er vonden diverse openbare bijeenkomsten en klankbordgesprekken plaats en enkele honderden belangstellenden vulden een enquête in. Lees meer over de uitkomsten van dit traject in het participatieverslag.  

Ook vindt een marktconsultatie plaats. Het is immers de bedoeling dat de uiteindelijke ontwikkelrichting óók interessant genoeg is voor marktpartijen om zich te willen inschrijven. Bent u projectontwikkelaar en heeft u belangstelling voor de marktconsultatieronde? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Voorkeursscenario (Ontwikkelvisie)

De input uit het participatieverslag vormt de basis voor de Ontwikkelvisie voor het landgoed Gulbergen. In deze visie is uitgewerkt hoe MRE de ontwikkeling van het gebied in de komende tien jaar voor zich ziet.  

Of alle onderdelen van de visie ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, hangt af van de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen. MRE benut 2024 om verschillende scenario’s te onderzoeken, om te bepalen of en hoe het mogelijk is om tot een haalbare uitvoering te komen. De 21 gemeenten in Metropoolregio Eindhoven nemen begin 2024 een besluit over de Ontwikkelvisie.  

Uitvraag en aanbesteding

Als er een definitief toekomstplan voor Gulbergen ligt, kan ook bepaald worden welke onderdelen van het gebied door marktpartijen kunnen worden opgepakt. Daarvoor zal een formele aanbestedingsprocedure worden doorlopen.

Omgevingsplan

Als de belangrijkste keuzes voor de toekomst van Gulbergen zijn gemaakt, wordt het Omgevingsplan voor Gulbergen herzien en vastgesteld. Bij het wijzigen van een omgevingsplan is inspraak mogelijk.