Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Op weg naar een plan voor Gulbergen
Er waren al eerder plannen voor Gulbergen. Waarom nu weer een nieuw plan?

Eerdere plannen waren geen plannen voor het gehele gebied met een sluitende financiële onderbouwing. Om een integrale gebiedsontwikkeling mogelijk te maken heeft MRE de erfpacht met Attero beëindigd. Hierdoor is ze eigenaar en kan daardoor ook de ontwikkeling in eigen hand nemen.

Waarom moet er één plan komen voor Gulbergen?

Vanwege de eeuwigdurende nazorg voor de afvalberg is het belangrijk dat er een toekomstbestendig én kostendekkend plan komt. Dat maakt dat we kiezen voor een integraal plan voor het hele gebied, en niet om kleine stukjes te ontwikkelen. Dat integrale plan kan natuurlijk wel bestaan uit een combinatie van plannen.

Waarom is alleen in het noordelijk deel van het gebied ontwikkeling mogelijk?

In het zuidelijk deel wordt een groot deel van het terrein ingevuld door de golfbaan, Dierenrijk en de berg, waarop bijvoorbeeld geen bouwactiviteiten mogelijk zijn. Overigens zijn er wel degelijk ontwikkelingen en verbeteringen mogelijk in het zuidelijk deel, zoals het toevoegen van horecapunten, het verbeteren van wandel- en fietsroutes, outdooractiviteiten enzovoort.

Hoe worden omwonenden en andere belangstellenden verder betrokken bij de plannen?

Met het vaststellen van de Ontwikkelvisie is het participatietraject afgerond. Uiteraard komen wij opnieuw terug bij de betrokkenen wanneer wij aan de slag gaan met het uitvoeringsplan. Om op de hoogte te blijven, adviseren wij u om u aan te melden voor de nieuwsbrief. Klik hier om u hiervoor aan te melden.

Waarom laten we het gebied niet zoals het is?

De wens om het gebied aantrekkelijk te maken als uitloopgebied van de Brainportregio bestaat al heel erg lang. Met de voorziene groei in de regio wordt de behoefte daaraan alleen maar groter.

Kunnen wij zelf bijdragen aan de realisatie van de Ontwikkelvisie?

Wanneer u een concreet idee heeft of een initiatief dat past binnen de Ontwikkelvisie kunt u uiteraard contact met ons opnemen

Wie is aan zet voor de vergunningverlening?

De betreffende grondgebied gemeente (Geldrop-Mierlo en/of Nuenen)

Verkeer en infrastructuur
Hoe zeker is het dat er een goede ontsluitingsweg aan de noordzijde van Gulbergen komt?

Dat is vooral afhankelijk van de financiële haalbaarheid voor de realisatie van de Ontwikkelvisie. In het bestemmingsplan is deze ontsluiting al opgenomen.

Hoe komen auto’s in het gebied en waar kunnen ze parkeren?

Als de Ontwikkelvisie wordt uitgevoerd kunnen auto’s via de bestaande infrastructuur het gebied in, en aan de noordzijde via een nieuwe ontsluiting. Parkeren is dan mogelijk aan de noordzijde bij de natuurpoort, aan de zuidzijde bij de horecalocatie aan het kanaal, en bij de stortkom, waar een aantal openbare parkeerplaatsen wordt gerealiseerd. Bezoekers van het golfterrein en de dierentuin kunnen op de parkeerterreinen van deze locaties terecht.

Als er meer bezoekers naar het gebied komen, komt er dan ook veel meer autoverkeer en overlast het gebied in?

Het streven is om de extra bezoekers die het gebied trekt zoveel mogelijk aan de randen van het gebied op te vangen, nl. op de parkeerplekken aan de zuidkant bij het kanaal en aan de noordkant bij de nieuwe ontsluiting. De slagboom aan de Heideschoor blijft ook intact.

Is het gebied goed toegankelijk voor fietsers en voetgangers?

Ja, daarbij is het de bedoeling de fiets- en wandelroutes te verbeteren.

Wat gebeurt er met de spoorwegovergangen? Is een tunnel een optie?

De spoorlijn blijft. De twee spoorwegovergangen zullen open blijven als verbinding tussen de noord- en de zuidzijde. We zijn met alle betrokken partijen bij het gebied in gesprek over de gebiedsontwikkeling, zo ook met ProRail. Op dit moment wordt er niet gesproken over een tunnel.

Wat betekent de ontwikkeling van Gulbergen voor het snelfietspad?

Het snelfietspad is een grote plus voor het gebied, het wordt daarmee gemakkelijker en sneller bereikbaar voor fietsers uit de richtingen Eindhoven en Helmond.

Ideeën en initiatieven
Wat is er gedaan met onze ideeën en opmerkingen?

In het participatieverslag leest u welke ideeën en suggesties we tijdens het participatietraject hebben opgehaald. In de Ontwikkelvisie ziet u hoe wij deze inbreng hebben vertaald in de plannen. Hiermee geven wij zoveel mogelijk gehoor aan de breed gedeelde opvattingen over Gulbergen. Het is niet mogelijk om alle ideeën en suggesties over te nemen, ook omdat ze soms onderling strijdig zijn.

Er zijn ook verschillende mensen geweest die een idee hebben ingediend voor een (wat grootschaliger) evenemententerrein op Gulbergen. Waarom is dat idee niet opgenomen in de Ontwikkelvisie?

Een grootschalig evenemententerrein past niet in een rustige, groene recreatieve bestemming waar de natuur de ruimte krijgt. De natuur zou te veel belast worden; daarbij komt dat de infrastructuur er niet op is ingericht om grote verkeersstromen en een grote parkeerbehoefte op te vangen. In de stortkom zien wij wel ruimte voor incidentele kleinschalige evenementen, zoals bijvoorbeeld een openluchttheater of -bioscoop.

Kan de dierentuin uitgebreid worden?

Een uitbreiding van de dierentuin is een van de mogelijke opties die we onderzoeken om de ontwikkelvisie financieel haalbaar te maken.

Wat voor horeca is toegestaan?

Wij denken aan kleinschalige horeca passend bij het gebied (groen, recreatie). Dit vraagt nog verdere uitwerking.

Blijft het gebied vrij toegankelijk om te sporten en recreëren?

Het openbaar gebied op en rond de berg en de bossen blijft uiteraard toegankelijk.

Zijn er mogelijkheden voor blijvende sportfaciliteiten voor bijvoorbeeld wielrenners?

Ja, daar zijn mogelijkheden voor die worden meegewogen bij de planvorming.

Mogelijkheden in het gebied
Waar kunnen partijen die interesse hebben om een horecalocatie in het gebied op te zetten zich melden?

Daarvoor zal t.z.t. een openbare aanbestedingsprocedure worden gevolgd

Bij wie kan ik terecht als ik een vraag of een idee heb over de ontwikkeling van het gebied?

U kunt het reactieformulier op de website invullen of een mail sturen naar info@gulbergen.nl

Is het mogelijk om een uitkijktoren op de berg te plaatsen of er bomen te planten?

Nee, de afvalberg is ter bescherming afgedicht met een zandlaag van 80 centimeter. Je kunt daarin geen funderingen aanleggen of bomen laten wortelen.

Financiële situatie
Is er voldoende geld voor deze  ontwikkeling? 

Op dit moment onderzoeken we de financiële  haalbaarheid. In 2024 moet helder worden of en in hoeverre het mogelijk is om  tot een budgettair neutraal plan te komen.  

Als de Ontwikkelvisie financieel niet haalbaar is, moet er dan weer een nieuw plan komen met bebouwing in het  gebied? 

Nee, de Ontwikkelvisie blijft overeind, we werken toe naar een landschapspark met een groen en recreatief karakter. De  financiële haalbaarheid kan het in het uiterste geval noodzakelijk maken dat  we voor een klein deel van het gebied een concessie moeten doen om het totale  plan te kunnen realiseren.

Wie gaat dit betalen? Moeten de inwoners van  de 21 MRE gemeenten straks meebetalen aan Gulbergen? 

Dat is niet de bedoeling, daarom is het doel om een budgettair neutraal plan te maken. We onderzoeken de  mogelijkheden voor financiering.   

Huidige situatie
Hoeveel afval ligt er onder de grond? Wat is de samenstelling daarvan? Wat lekt er naar het grondwater?

Het grootste deel van de voormalige stortplaats is aan de onderzijde afgedicht, waardoor er niets naar het grondwater kan lekken. Voor het kleine gedeelte dat aan de onderzijde niet is afgedekt vindt voortdurend zorgvuldige monitoring van het grondwater plaats. In de tijd dat het afval gestort werd was er namelijk nog geen sprake van goede afvalscheiding.

Hebben jullie ook oog voor de overlast op de berg, zoals dealers?

Regelmatig vindt er overleg plaats met de politie en de gemeenten om deze problematiek te bespreken. Zo nodig en mogelijk worden er dan passende maatregelen genomen.

Wat gebeurt er met Dierenrijk en de golfbaan?

Er zijn nog geen besluiten over het bestemmingsplan, maar het bestaansrecht daarvan staat niet ter discussie. In de ruimtelijke verkenning adviseert de landschapsarchitect beide voorzieningen te behouden.